Aanmelden / Activiteiten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer Stichting GA! Harderwijk
Vestigingsadres Oranjelaan 3 (3843 AA) Harderwijk
E-mailadres info@gaharderwijk.nl
Telefoonnummer 06 – 48 33 43 00
KvK-nummer 81802641

 

 

 

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden door Stichting GA! Harderwijk (hierna: ‘Opdrachtgever’) met Opdrachtnemer. Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden in deze voorwaarden tezamen aangeduid als ‘partijen’.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3. Indien een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing is, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden eventueel in overleg omtrent een nieuwe bepaling ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling. 

2.4. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Indien hiervan sprake is, zal opdrachtnemer dit kenbaar maken op zijn website of Opdrachtgever op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum van wijziging van de algemene voorwaarden, tenzij opdrachtgever binnen 30 dagen na ter kennisstelling uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een dergelijke wijziging. In dat laatste geval zullen de bestaande algemene voorwaarden van toepassing blijven op bestaande contractrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot de contractuele einddatum.

2.5. De voorwaarden gespecificeerd in de tussen partijen gesloten opdrachtbevestiging gelden eveneens tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De dienstverlening die uitgevoerd wordt door Opdrachtnemer wordt overeengekomen in de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten opdrachtbevestiging. 

3.2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen diensten naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Dit met inachtneming van de reguliere afstemming met Opdrachtgever, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

3.3. Hetgeen onder 3.2. geldt eveneens met betrekking tot het uitvoeren van de leiding door Opdrachtnemer over de ingezette begeleiders, coördinatoren en derden ten behoeve van de overeengekomen opdracht. 

3.4. Opdrachtgever is zelf geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor het eventueel ingezette materiaal, de bijbehorende accommodatie en is uitsluitend verantwoordelijk voor de deelnemers aan door haar ingezette activiteiten, waarvoor Opdrachtnemer de opdracht uitvoert. Dit met inachtneming van de professionele dienstverlening door Opdrachtnemer en eventueel aanvullende voorwaarden, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

Artikel 4: Duur, verlenging en beëindiging overeenkomst

4.1. De looptijd van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt nader gespecificeerd in de tussen partijen geldende overeenkomst, dan wel de overeengekomen opdrachtbevestiging. 

4.2. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is mogelijk indien er sprake is van een schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen. 

4.3. Indien er sprake is van een doorlopende overeenkomst, heeft iedere partij het recht de overeenkomst op te zeggen, mits zulk schriftelijk geschiedt uiterlijk een maand voordat de overeenkomst zou aflopen. 

4.4. Bij gebreke van een rechtsgeldige opzegging, wordt de lopende overeenkomst tussen partijen telkens voortgezet voor eenzelfde periode, zoals initieel overeengekomen is tussen partijen. 

4.5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien:

4.5.1 Opdrachtgever na een schriftelijke aanmaning alsnog in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur; 

4.5.2. Een van de partijen in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;

4.5.3. Opdrachtgever in strijd handelt met het recht. 

Artikel 5: Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever 

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

5.2. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

5.3. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6: Annulering opdracht

6.1. De overeengekomen opdracht kan niet tussentijds geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen is in de opdrachtbevestiging of indien Opdrachtgever een particulier betreft. 

6.2. Indien overeengekomen is dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de opdracht te annuleren, wordt voor de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtnemer, een verschuldigde vergoeding in rekening gebracht aan Opdrachtgever. 

6.3. Indien Opdrachtnemer door overmacht of omstandigheden gedwongen wordt een opdracht te annuleren, zal getracht worden Opdrachtgever daarvan tijdig mondeling of schriftelijk op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 7. Vergoedingen en betaling

7.1. Definitieve afspraken omtrent de vergoeding voor de overeengekomen opdracht zijn gespecificeerd in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst, dan wel de overeengekomen opdrachtbevestiging. Dit kunnen vooraf bepaalde bedragen zijn per geleverde dienst en/of bedragen berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

7.2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege, exclusief belasting en andere onkosten zoals gespecificeerd in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst, dan wel de door opdrachtnemer verstuurde opdrachtbevestiging.

7.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

7.4. De vergoeding dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te worden, tenzij anders overeengekomen is tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

7.5. Deelbetalingen op de factuur met betrekking tot de geleverde diensten door Opdrachtnemer zijn slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.

7.6. Na het verstrijken van de betaaltermijn van de factuur is de Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Ook de eventuele buitengerechtelijke kosten zullen dan op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor rekening komen van Opdrachtgever. 

7.7. Bij meerdere Opdrachtgevers is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag jegens Opdrachtnemer. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De door Opdrachtnemer uit te voeren diensten worden gekwalificeerd als inspanningsverplichting, uitgaande van hetgeen overeengekomen en gespecificeerd is in de tussen partijen overeengekomen overeenkomst, dan wel de overeengekomen opdrachtbevestiging.

8.2. Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, tenzij er sprake is van grove schuld, grove nalatigheid of opzet die aan Opdrachtnemer te wijten is. Opdrachtgever dient dit dan binnen 8 dagen na ontdekking van de schade aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken. 

8.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer krachtens de desbetreffende concrete opdracht vanwege Opdrachtgever zou kunnen factureren.

Artikel 9. Klachten

9.1. In geval van klachten omtrent de uitvoering van de dienstverlening door Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever binnen bekwame tijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Opdrachtnemer.

Artikel 10: Overmacht

10.1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Onder overmacht wordt elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, verstaan.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1. Partijen zullen alle aan elkaar verstrekte informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen als vertrouwelijk beschouwen, voor zover dit voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Indien van gehele of gedeeltelijke overtreding sprake is, verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Opdrachtnemer een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- voor elke (gehele of gedeeltelijke) overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 50,- voor elke dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen op welke schadevergoeding alsdan de betaalde boete in mindering strekt.  

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht in de meest brede zin zijn ontwikkeld. 

12.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie met betrekking tot het uitvoeren van de overeengekomen opdracht zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. 

12.3. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer naam/logo/beeldmerk van Opdrachtgever mag publiceren onder referenties op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Partijen zullen voordat zij een beroep doen op de rechter zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

GA! Harderwijk is een initiatief van