Aanmelden / Activiteiten

Privacy

Privacyverklaring GA! Harderwijk

Stichting GA! Harderwijk, gevestigd aan Deventerweg 2A, 3843 GD Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.gaharderwijk.nl
Deventerweg 2A
3843 GD Harderwijk
tel. 06-48334300

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting GA! Harderwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft voor een activiteit en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • School en klas
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting GA! Harderwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

  • Verwerking van de registratie van deelname aan de activiteit
  • Jaarverslag van totaal aantal deelnemers

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting GA! Harderwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting GA! Harderwijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting GA! Harderwijk bewaart niet langer dan strikt nodig om doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn of dan wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting GA! Harderwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden verder verwerkt (gebruikt) door de deelnemende organisaties in het Platform van Ga! Harderwijk wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit die wordt georganiseerd door een derde partij. In die gevallen zijn de privacyverklaringen van de organiserende partijen van toepassing.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting GA! Harderwijk gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer weten over ons cookiebeleid? Kijk dan hier.

Uitoefening van rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting GA! Harderwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en beperkingen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gaharderwijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting GA! Harderwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting GA! Harderwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of info@gaharderwijk.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gaharderwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’s en video’s

Tijdens onze activiteiten wordt er regelmatig beeldmateriaal gemaakt. Medewerkers van Stichting GA! Harderwijk gaan zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Foto’s en video’s tijdens de activiteiten worden alleen door de medewerkers van Stichting GA! Harderwijk gemaakt. Bij grote evenementen kan het voorkomen dat ook anderen beeldmateriaal maken, hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, sfeerverslagen, onze facebookpagina, website en folders.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@gaharderwijk.nl

Stichting GA! Harderwijk, maart 2021

GA! Harderwijk is een initiatief van